Bilgi Edinme Başvuru Formu

ECESAN İNŞAAT VE TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

 

Kişisel verilerin korunması, Ecesan İnşaat ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi (“Ecesan İnşaat” veya “Şirket”)’nin en önemli öncelikleri arasında olup, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret gösterilmektedir.

Ecesan İnşaat olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere; özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması ile etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz, Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır. 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

b) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,

e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,

f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,

g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve

i) Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

 

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirket’imize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirket’imize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

 

No.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Yapılması Gereken

1

Veri sahibinin Şirketimize gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur)

Şemsettin Günaltay Cad. Avşar Sok. Neşe Apt. Blok. 7/10 Kozyatağı / Kadıköy

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

2

Noter yoluyla tebligat

Şemsettin Günaltay Cad. Avşar Sok. Neşe Apt. Blok. 7/10 Kozyatağı / Kadıköy

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

3

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirket’imize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Bilgi Edinme Başvuru Formuna yandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz: https://bit.ly/ecesan-kvkk-bilgi

 

Veri Soumlusu Şirket İletişim Bilgileri

Ecesan İnşaat ve Taahhüt Ticaret Limited Şirketi

Adres: Şemsettin Günaltay Cad. Avşar Sok. Neşe Apt. Blok. 7/10 Kozyatağı / Kadıköy

Mersis No: 0324001463500019 | Vergi Dairesi/No: Erenköy Vergi Dairesi / 3240014635

Telefon: +90 216 416 09 21 | FAX: +90 216 372 37 63 | E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Web Sitesi: www.ecesan.net 

PTT KEP: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.